Breaking up #BigTech, not a disinformation board, is the answer. https://twitter.com/econlibert...

答案是解散#BigTech,而不是虚假信息委员会。https://twitter.com/econlibert...

发表时间:2个月前 作者:Komodo @KomodoPlatform